Systrax

OVER SYSTRAX

Wij, Systrax, zijn een all-round ICT dienstverlener voor het MKB. Systrax is opgericht in 2008 door directeur en eigenaar Jasper Peerbolte. Onze kernactiviteiten liggen bij de automatiseringsvraagstukken waar iedere organisatie mee in aanraking komt. Dit varieert van Systeembeheer, inzet van Cloud diensten, Netwerkbeheer, Mobiele werkplekken tot ondersteuning in diverse ICT disciplines.

WERKWIJZE

Wij weten als geen ander dat de inzet van de juiste automatiseringsoplossing de productiviteit verhoogt. Samen met de relatie brengen wij de specifieke wensen en behoeften zorgvuldig in kaart. Na deze inventarisatie adviseren wij aan de hand van een passend plan wat wij hebben ondervonden en wat wij adviseren. Het plan wordt samengesteld uit onze diensten, oplossingen en producten. Mochten er andere ICT aspecten van toepassing zijn dan pakken wij die ook beet zodat de relatie geen verdere zorgen heeft.  

Met een goed ingericht ICT systeem/omgeving minimaliseren wij de risico’s op storingen en uitval waardoor de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd blijft. Door de kritieke apparatuur proactief in de gaten te houden kunnen wij al actie ondernemen op storingen voordat er iets van gemerkt wordt. Mocht het toch zo zijn dat een calamiteit zich voordoet dan staan wij paraat.

Zijn er acute vragen of is er iets opmerkelijks dan zijn wij eenvoudig via de helpdesk te bereiken. Wij kunnen zelfs snel meekijken wanneer u dit toestaat. Soms zijn complicaties eenvoudig op te lossen. Zelfs de kleine ICT vraagstukken pakken wij graag beet of zoeken het gewenste tot in detail uit.

HELPDESK

De Systrax Helpdesk is er voor al onze relaties die een vraag hebben. Het maakt niet uit wat voor vraag, wij staan paraat.

VISIE

ICT is geen kostenpost maar een kansrijke mogelijkheid voor verbetering/optimalisatie van diverse (bedrijfs)processen waarbij de meest geschikte middelen in een (netwerk)structuur tot het gewenste resultaat (groei, kwaliteit en stabiliteit) leiden.   

MISSIE

Organisaties adviseren door middel van een op maat gemaakt ICT ontwikkelingsplan en voorzien van effectieve en efficiënte ICT middelen en structuren waarbij het gewenste resultaat centraal staat in alle beslissingen gebaseerd op vakkundige kennis en ervaring. 

NAW GEGEVENS

Systrax B.V.
Bijdorp-Oost 19
2992 LA Barendrecht

Kamer van Koophandel registratie 24437372
BTW nummer NL819554017B01

ABOUT SYSTRAX

We, Systrax, are an all-round IT service supplier for SMEs. Systrax has been founded in 2008 by CEO and owner Jasper Peerbolte. Our core activities lie in the IT challenges that occur within every organization. This ranges from systems administration, deployment of Cloud services, network management, mobile workspaces to supporting various IT disciplines.

METHOD

We know very well that the utilization of the right IT solutions increases productivity. Together with the client we carefully map specific needs and requirements. After this inventory we recommend according to an appropriate plan what we encountered and what we advise. This plan is a combination of our services, solutions and products. If other IT aspects come into play we will also address this so that our client has no further concerns.

With a well-equipped IT system/environment we minimize the risk of malfunctions and failures so that the continuity of your organization is guaranteed. By keeping critical equipment monitored proactively, we can undergo all necessary matters of action to interfere before the malfunction is noticed. Should it be the case that an emergency arises we are sure to be ready.

Do you have an immediate question or noticed something remarkable you can easily reach out to our Helpdesk. It is also possible for us to quickly look at your screen when you allow us. Sometimes complications are easy to resolve. We even take care of the smaller IT issues or research the required thoroughly.

HELPDESK

The Systrax Helpdesk is available to all our customers who have a question. It does not matter what kind of question, we are ready. 

VISION 

IT is not a cost but a promising opportunity for improvement/optimization of various (business) processes using the most appropriate resources in a (network) structure that lead to the desired result (growth, quality and stability).

MISSION

Advising organizations through a tailor-made IT development plan and provide effective and efficient IT resources and structures where the desired result is at the center of all decisions based on expert knowledge and experience. 

GENERAL INFORMATION

Systrax B.V.
Bijdorp-Oost 19
2992 LA Barendrecht

Chamber of Commerce registration 24437372 
VAT number NL819554017B01